Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про запобігання та виявлення плагіату

Положення про Вчену раду

Положення про робочі органи

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядування

Положення про коледж

ПОЛОЖЕННЯ щодо політики розвитку soft skills в Закладі вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права”

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання здобувачів вищої освіти Львівського університету бізнесу та права (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Львівському університеті бізнесу та права

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про вибіркові дисципліни у Закладі вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права”

ПОЛОЖЕННЯ про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» за високий рівень результатів наукової роботи

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти Львівського університету бізнесу та права

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ Львівського університету бізнесу та права

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Львівського університету бізнесу та права

ПОЛОЖЕННЯ про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в Львівському університеті бізнесу та права

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛОЖЕННЯ про факультет Львівського університету бізнесу та права

Положення про диплом державного зразка з відзнакою

ІНСТРУКЦІЯ про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у Закладі вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ТА УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ПРОХОДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ у Львівському університеті бізнесу та права

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

Положення про розв’язання конфліктних ситуацій в університеті

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства

Положення про порядок відпрацювання студентами Львівського університету бізнесу та права навчальних занять

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів

Порядок звітування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»