Освітньо-наукова програма «Економіка»

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на здобуття ступеня доктора філософії розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VI1I (зі змінами та доповненнями), Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 23.03.2016 р. № 261, Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167.

Освітньо-наукова програма має глибокі корені у фундаментальних аксіомах та концепціях з економіки, а також відображає досягнення сучасних наукових досліджень. Її основна мета – розвивати теоретико-методологічні та методико-утилітарні засади з економіки, зосереджуючись на найновіших тенденціях розвитку економічної науки. Це дозволяє збагачувати професійний світогляд здобувачів та забезпечувати підґрунтя для подальшої наукової діяльності. Широкий спектр сучасних інноваційних векторів розвитку теорії та практики з економіки є ключовим елементом цієї програми. Слід відзначити, що програма створена для здобувачів з різними фаховими (вищими) освітами, а тому базується на інтердисциплінарному підході щодо формування стійких теоретико-прикладних засад для досліджень у сфері економіки.

Програма розроблена робочою групою зі спеціальності 051 «Економіка» та схвалена на спільному засіданні кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кафедри обліку і оподаткування економічного факультету ЗВО «Львівський університет бізнесу та права».

РОЗРОБНИКИ:

Юрій ПИНДА – гарант програми, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

Володимир СЕМЦОВ – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

Жанна СЕМЧУК – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

Богдан-Петро КОШОВИЙ – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

Марія ПРИЛИПЧАН – директор ТЗОВ «АРТ БІЛД»

Нікіта КОМПАНЕЦЬ – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ОНП 051 «Економіка» ЗВО «Львівський університет бізнесу та права».

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на здобуття ступеня доктора філософії:

Навчальний рік

Затвердження Вченою радою ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» (протокол №, дата)

Дата введення в дію ОНП

2021-2022

№ 7 від 25 лютого 2021 р.

з 01 вересня 2021 р.

2022-2023

№ 6 від 27 січня 2022 р.

з 01 вересня 2022 р.

Рецензенти:

КНЯЗЬ Святослав – д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»;

ВОЗНЮК Олена – к.е.н., начальник відділу адміністрування податків з громадян Головного управління ДПС у Львівській області;

МИРОНЮК Василь – к.геогр.н., Голова Львівської обласної організації роботодавців у галузі вищої освіти, м. Львів.

МАКС ГРАФ ФОН КОРФ – директор компанії EMS-Europa Mittе Service (Німеччина).

Для надання пропозицій чи зауважень щодо освітньо-наукової програми перейдіть, будь-ласка, за посиланням: коментарі

Навчальний план підготовки (2022 р.)

Силабуси

Каталог (банк) вибіркових дисциплін