Директор Інституту Завалей Інна Віталіївна, доктор наук з політичної економіки (Український вільний університет у Мюнхені)

Один із ключових структурних підрозділів нашого ВНЗ, навчальний процес на якому забезпечує високопрофесійний викладацький склад Лъвівського університету бізнесу та права.

Своїм пріоритетним завданням інститут вважає забезпечення найвищої якості освітнього процесу як запоруки підвищення його конкурентоспроможності на вітчизняному і світовому ринках освітніх послуг. Зокрема, це сучасні освітні програми, внутрішня та зовнішня системи забезпечення якості освіти, впровадження нових моделей підготовки фахівців. Науковці інституту є авторами відомих в Україні підручників, навчальних посібників та монографій. Підготовка фахівців здійснюється в інституті комплексно, з залученням практичних навичок і вмінь і з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента. Для процесу навчання в інституті характерне вивчення національного і зарубіжного досвіду з подальшим впровадженням в навчальний процес новітніх електронних форм навчально-методичного забезпечення та елементів дистанційного навчання, – діджиталізація всіх аспектів освітнього процесу.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, сталого розвитку та інноваційної освіти включає три кафедри:

Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей:

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей:

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

ОПП «Готельно-ресторанна справа»

ОПП “Туризм”

Кафедра демографії, трудових відносин і соціальної політики

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей:

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами.

Закріпити теоретичні знання і виробити необхідні навички студенти мають можливість під час навчальних та виробничих практик. Базовими установами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, представництва міжнародних організацій, спільні підприємства, представництва іноземних компаній в Україні, українські компанії, що працюють на світових ринках тощо. Студентам забезпечена можливість проходити навчально-виробничі практики за кордоном.

Забезпечуються сталі зв’язки з потенційними працедавцями. Регулярно відбуваються зустрічі студентів з керівниками та відповідальними представниками установ та підприємств, які забезпечують наших випускників працевлаштуванням.

Розвиток міжнародних зв’язків підпорядковується завданням удосконалення освітнього процесу і розвитку наукових досліджень. Його пріоритетними напрямами залишатимуться обмін студентами та аспірантами із зарубіжними університетами-партнерами, організація стажування викладачів у закордонних університетах і наукових центрах, залучення закордонних професорів до навчального процесу в інституті, проведення спільних наукових розробок. Пріоритетним напрямом розвитку наукової діяльності інституту залишається співробітництво в межах міжнародних програм та проектів, що здійснюються Європейським Союзом, НАТО, ООН та її спеціалізованими установами тощо.

Міжнародна наукова співпраця  ґрунтується на міжнародних договорах, програмах і проектах, угодах між університетом та зарубіжними організаціями й закладами. Студенти та викладачі  беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності в співпраці з багатьма партнерськими ВНЗ Республіки Польщі, Німеччини, Словаччини, Марокко, Грузії, Італії та інших країн .

Постійним явищем в навчальному процесі є проведення майстер-класів за участю відомих науковців та фахівців-практиків України й зарубіжжя. Університет відвідують і виступають з лекціями науковці із закордонних партнерських освітніх закладів. Відомі іноземні учені стали почесними докторами Львівського університету бізнесу та права.

Університет має досвід навчання іноземних студентів з Польщі, Словаччини, Конго, Нігерії, США, Туреччини, Молдови, Азербайджану, Грузії, Марокко.

Наші студенти можуть здобути високоякісну європейську освіту та цінний досвід, а після закінчення навчання претендувати на хорошу роботу не лише в Україні, а і в Європі.

Нові засади навчання, використання інноваційних методик, отримання належної фахової підготовки та знайомство із сучасною світовою практикою роботи з людьми – це ті складові, що допомагають нашим студентам упевнено крокувати у складному соціальному бутті.