Оголошено набір статей до фахового збірника “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права” 

Наказами Міністерства освіти та науки України № 1301 від 15.10.2019 та № 1643 від 28.12.2019 «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична» включено до переліку фахових видань України (категорія «Б»), у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних та юридичних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 14346-3317Р від 14.08.2008 р.

Мови видання: українська, російська, німецька, англійська, польська (змішаними мовами)

Тематична спрямованість журналу: висвітлення наукових досліджень у галузях правознавства,
економіки, філософії, журналістики та інформатики

Збірник представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: CiteFactor – Academic Scientific Journal (з 2018 р.), Google Scholar (з 2016 р.), OpenAIRE (з 2018 р.), Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (з 2009 р.) та ін.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ  У ЗБІРНИКУ “НАУКОВІ ЗАПИСКИ  ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА”

Редакція збірника “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права” приймає статті з економічних і юридичних наук.

Для публікації в журналі статті автор повинен здійснити наступні дії:

1. Надіслати до редколегії журналу наступні матеріали:

– статтю, виконану згідно вимог;

– рецензію кандидата наук (на статтю кандидата наук – рецензія доктора наук) та витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до опублікування, завірений  печаткою установи. Для статей докторів наук рецензії та рекомендації не потрібні;

– копію квитанції про оплату (після підтвердження прийняття статті до друку);

– відомості про автора  (співавторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, контактний телефон.

                            Вимоги до оформлення статті

         Статті, які подаються в редакцію збірника “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права”, повинні відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України.

Наукові статті, відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, повинні містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього  дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

Статті, які подаються в редакцію збірника «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права», повинні відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків МОН України.

Зразок оформлення статті додається.

Технічні вимоги:

 1. Стаття подається у форматі .doc
 2. Усі поля – 2 см.
 3. Інтервал між рядками 1, шрифт Times New Roman, розмір шрифту  Вирівнювання по ширині, відступ першого рядка зліва 1,25.
 4. Обсяг статті від 7 до 12 сторінок (20 – 30 тис. знаків з пробілом). Сторінки не нумеруються.
 5. Посилання по тексту оформляється порядковим номером у квадратних дужках, через кому – номер сторінки.
 6. Усі сторінки повинні мати книжкову орієнтацію. Таблиці та рисунки не повинні виходити за межі полів.
 7. Формули повинні бути оформлені через внутрішній редактор формул Microsoft Office Word.

Вимоги до оформлення елементів статті:

 1. Перший рядок – Прізвище, ім’я, по-батькові автора (без скорочень, напівжирним, вирівнювання по правому краю).
 2. Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання (вирівнювання по правому краю).
 3. Третій рядок – посада, місце праці.
 4. Четвертий рядок – посилання на ORCID.
 5. У разі наявності співавторів вказуються дані згідно п.1-4 для другого і наступних авторів. Між даними окремих авторів пропускається один рядок.
 6. Через один рядок після даних авторів подається назва статті – напівжирним шрифтом (з великої літери, без Caps Lock), вирівнювання по центру.
 7. Через 8 рядків після назви подається код JEL Classification (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php). Наступним рядком – SECTION. Розмір шрифту для коду та секції – 12, напівжирний.
 8. Через один рядок після попереднього подається анотація та ключові слова українською та англійською мовами (з абзацу на початку рядку вказати слово Анотація або Annotation напівжирним. Після крапки – текст анотації. Після анотації з абзацу вказати слово Ключові слова Keywords, після двокрапки – перелік ключових слів. Між анотаціями проміжок – один рядок. Вирівнювання анотацій по ширині). Якщо стаття написана українською (або іншою, крім англійської) мовою – обсяг анотації (включаючи ключові слова) українською 500 – 750 знаків з пробілом, англійською – 1800. Якщо стаття написана англійською мовою – обсяг анотації (включаючи ключові слова) українською 1800 знаків з пробілом, англійською – 500 – 750.
 9. Через два рядки після анотації подається слово «Вступ» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю). З нового рядка – текст вступу. В кінці вступу курсивом вказується словосполучення «мета статті» та подається мета. Вступ має містити відомості про такі елементи (без виокремлення елементів у тексті вступу): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання).
 10. Через один рядок після вступу подається словосполучення «Результати дослідження» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю). З нового рядка – текст, що містить виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 11. Через один рядок після Результатів дослідження подається слово «Висновки» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю). З нового рядка – висновки з цього дослідження. З абзацу курсивом вказується словосполучення «Перспективним напрямком подальших досліджень є» та вказуються перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 12. Через один рядок після Висновків подається словосполучення «Список використаних джерел» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю) та наводиться список, оформлений у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Електронний варіант статті (серія юридична) подається на адресу sopilnyk01@gmail.com з поміткою у темі листа  (Прізвище, ініціали автора) Стаття у «Наукові записки». Серія юридична.

Електронний варіант статті подається на адресу qqbkqq@gmail.com з поміткою у темі листа  (Прізвище, ініціали автора) Стаття у «Наукові записки». Серія економічна.

Статті, які не відповідають зазначеним умовам, прийматися до друку не будуть.

Підставами для відмови у публікації статті є:

порушення авторами публікацій принципів академічної доброчесності, наявність плагіату;

подача до публікації статті, яка не містить нових наукових результатів, і водночас не містить інформації про те, що вона є оглядовою чи науково-методичною.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю.

Вартість публікації статті незалежно від кількості сторінок — 600 грн. – Серія економічна; 700 грн. – Серія юридична.

Реквізити для оплати:

Приватний вищий навчальний заклад “Львівський університет бізнесу та права”

79021, м.Львів, вул.Кульпарківська,99

тел. 292-87-08

ЄДРПОУ 32408165

№ UA843257960000026003300205223 в ТВБВ “Ощадбанк” м.Львова, МФО 325796

Редколегія