Запрошуємо до публікації у фаховому науковому виданні «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права»

Наказами Міністерства освіти та науки України № 1301 від 15.10.2019 та № 1643 від 28.12.2019 «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична» включено до переліку фахових видань України (категорія «Б»), у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних та юридичних наук.

Сайт видання: https://nzlubp.org.ua/

Вимоги до оформлення статті у збірнику «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права»

Статті, які подаються в редакцію збірника «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права», повинні відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків МОН України.

Зразок оформлення статті додається: ЗРАЗОК

Технічні вимоги:

 1. Стаття подається у форматі .doc
 2. Усі поля – 2 см.
 3. Інтервал між рядками 1, шрифт Times New Roman, розмір шрифту   Вирівнювання по ширині, відступ першого рядка зліва 1,25.
 4. Обсяг статті від 7 до 12 сторінок (20 – 30 тис. знаків з пробілом). Сторінки не нумеруються.
 5. Посилання по тексту оформляється порядковим номером у квадратних дужках, через кому – номер сторінки.
 6. Усі сторінки повинні мати книжкову орієнтацію. Таблиці та рисунки не повинні виходити за межі полів.
 7. Формули повинні бути оформлені через внутрішній редактор формул Microsoft Office Word.

Вимоги до оформлення елементів статті:

 1. Перший рядок – Прізвище, ім’я, по-батькові автора (без скорочень, напівжирним, вирівнювання по правому краю).
 2. Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання (вирівнювання по правому краю).
 3. Третій рядок – посада, місце праці.
 4. Четвертий рядок – номер телефону.
 5. П’ятий рядок – адреса електронної пошти.
 6. У разі наявності співавторів вказуються дані згідно п.1-5 для другого і наступних авторів. Між даними окремих авторів пропускається один рядок.
 7. Через один рядок після даних авторів подається назва статті – напівжирним шрифтом (з великої літери, без Caps Lock), вирівнювання по центру.
 8. Через 8 рядків після назви подається код JEL Classification. Наступним рядком – SECTION. Розмір шрифту для коду та секції – 12, напівжирний.
 9. Через один рядок після попереднього подається анотація та ключові слова українською та англійською мовами (з абзацу на початку рядку вказати слово Анотація або Annotation напівжирним. Після крапки – текст анотації. Після анотації з абзацу вказати слово Ключові слова Keywords, після двокрапки – перелік ключових слів. Між анотаціями проміжок – один рядок. Вирівнювання анотацій по ширині). Якщо стаття написана українською (або іншою, крім англійської) мовою – обсяг анотації (включаючи ключові слова) українською 500 – 750 знаків з пробілом, англійською – 1800. Якщо стаття написана англійською мовою – обсяг анотації (включаючи ключові слова) українською 1800 знаків з пробілом, англійською – 500 – 750.
 10. Через два рядки після анотації подається слово «Вступ» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю). З нового рядка – текст вступу. В кінці вступу курсивом вказується словосполучення «мета статті» та подається мета. Вступ має містити відомості про такі елементи (без виокремлення елементів у тексті вступу): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання).
 11. Через один рядок після вступу подається словосполучення «Результати дослідження» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю). З нового рядка – текст, що містить виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 12. Через один рядок після Результатів дослідження подається слово «Висновки» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю). З нового рядка – висновки з цього дослідження. З абзацу курсивом вказується словосполучення «Перспективним напрямком подальших досліджень є» та вказуються перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 13. Через один рядок після Висновків подається словосполучення «Список використаних джерел» (напівжирним, вирівнювання по лівому краю) та наводиться список, оформлений у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Електронний варіант статті подається на адресу qqbkqq@gmail.com з поміткою у темі листа  (Прізвище, ініціали автора) Стаття у «Наукові записки». Серія економічна (юридична).

Статті, які не відповідають зазначеним умовам, прийматися до друку не будуть.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю.

Вартість публікації статті —  700 грн. незалежно від кількості сторінок.

Реквізити для оплати надсилаються після затвердження статті до публікації.