Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування на здобуття ступеня магістр розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VI1I (зі змінами та доповненнями), Стандату вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 21.02.2022 р. № 209 та ін.

Освітньо-професійна програма відображає досягнення сучасних наукових досліджень у сфері туризму. Її основна мета – розвивати теоретико-методологічні та методико-утилітарні засади з туризму, зосереджуючи увагу на інноваційних тенденціях розвитку сфери обслуговування. Це дозволяє збагачувати професійний світогляд здобувачів та забезпечувати підґрунтя для подальшої наукової діяльності. Фокусування уваги на сучасних інноваційних векторах розвитку теорії та практики у сфері туризму (у т. ч. міжнародного) є ключовим аспектом цієї програми.

Необхідно відмітити, що освітньо-професійна програма створена для здобувачів з різними фаховими (вищими) освітами, а тому базується на інтердисциплінарному підході щодо формування стійких теоретико-прикладних засад для досліджень у сфері туризму.

Програма розроблена проєктною (робочою) групою зі спеціальності 242 Туризм та схвалена на спільному засіданні кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, економіки підприємств та інформаційних технологій, кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кафедра демографії, трудових відносин і соціальної політики ЗВО «Львівський університет бізнесу та права».

 РОЗРОБНИКИ:

Юрій ПИНДА (гарант програми) – д.е.н., професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»;

Володимир СЕМЦОВ – д.е.н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»;

Богдан-Петро КОШОВИЙ – к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»;

Марія ПРИЛИПЧАН – директор ТЗОВ «АРТ БІЛД», м. Львів;

Володимир БАРКИТ – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Туризм» ЗВО «Львівський університет бізнесу та права».

Зовнішні рецензенти:

Василь МИРОНЮК – к.геогр.н., Голова Львівської обласної організації роботодавців у галузі вищої освіти, м. Львів.

Галина СОПІЛЬНИК – директор ТЗОВ «ГАЛІЦІЯ», м. Львів;

Володимир ХУДОБА – к.геогр.н., доцент, в.о. завідувача кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

(Завантажити) Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» на здобуття ступеня магістра:

Навчальний рік

 

Затвердження Вченою радою ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» (протокол №, дата) Дата введення в дію ОПП
2022-2023 № 6 від 30 червня 2023 р. з 01 вересня 2023 р.

Для надання пропозицій чи зауважень щодо освітньо-професійної програми перейдіть, будь-ласка, за посиланням: коментарі

Навчальний план підготовки (2022 р.)

Силабуси

Каталог (банк) вибіркових дисциплін