Відповідно до Закону України «Про освіту» (Стаття 8) особа
реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної,
неформальної та інформальної освіти. ЛУБП визнає ці види освіти,
створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають
відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх
видів.

В Україні існування неформальної освіти охоплює наступні галузі:
позашкільна освіта; післядипломна освіта та освіта дорослих;
громадянська освіта (різнопланова діяльність громадських організацій);
шкільне та студентське самоврядування (через можливість набуття
управлінських, організаторських, комунікативних та ін. умінь); освітні
ініціативи, спрямовані на розвиток додаткових умінь та навичок
(комп’ютерні та мовні курси, гуртки за інтересами тощо). Неформальна
освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо
учасників, нерідко не обмежується часовими рамками. Неформальна
освіта може бути додатковою, альтернативною та/або суміжною
(доповняльною) до формальної освіти, може бути короткотерміновою і
невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі програм
неакадемічних обмінів, стажувань, короткотермінових курсів,
конференцій, семінарів, олімпіад, практичних занять, літніх чи зимових
шкіл, бізнес-шкіл, майстер-класів, тренінгів, курсів тощо.
Головна ознака неформальної освіти – добровільність і щирий інтерес
до предмету навчання.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або
інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку,визначеному законодавством. Право на визнання результатів навчання у
неформальній або інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх
рівнів вищої освіти.

Перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі та
передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг
результатів навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він
навчається.
Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та
інформальній освіті поширюється лише на нормативні дисципліни ОП,
оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з
широкого переліку, що дає йому змогу вивчати те, що є для нього більш
пріоритетним і бажаним, а також забезпечує формування його
індивідуальної освітньої траєкторії.
ЛУБП може визнати результати навчання здобуті у неформальній чи
інформальній освіті в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від
загального обсягу кредитів передбачених ОП, але в межах навчального
року − не більше 6 кредитів на бакалаврському рівні освіти та не більше
5 кредитів на магістерському рівні освіти.
Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом
неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом
відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому
розділу, темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі,
курсовому проекту, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою
програмою (силабусом) даної навчальної дисципліни.

Детальна інформація: Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті