Оголошено набір статей до №16 фахового збірника «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна»

Вимоги до публікації

Вартість публікації 500 грн! (для співробітників ЛУБП безкоштовно)

Вимоги до оформлення статті

Статті, які подаються в редакцію збірника “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права”, повинні відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України. Наукові статті, відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, повинні містити такі необхідні елементи (із виділенням у тексті): – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; – формулювання цілей статті (постановка завдання); – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; – висновки з цього  дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; – список використаних джерел. Стаття повинна містити код УДК; анотацію  (не менше 500 знаків) трьома мовами (українська, російська, англійська) з назвою статті та ключовими словами; список літератури,  оформлений відповідно до Наказу ВАК України № 63 від 26 січня 2008 року. Обсяг статті від 10 до 15 сторінок. Комп’ютерний набір здійснюється у редакторі Microsoft Word 1997*2003 (формат файлу .doc); – інтервал між рядками 1,5, кегль  – 14, поля –  20 мм. – посилання по тексту оформляється порядковим номером у квадратних дужках, через кому –  номер сторінки.

Приклад оформлення статті

До тексту статті додається: 1. (для авторів без наукового ступеня) Рецензія кандидата або доктора наук. 2. Відомості про автора  (співавторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, контактний телефон. 3. Скан або фото квитанції про оплату (Оплата здійснюється лише після підтвердження прийняття статті до друку!) (для співробітників ЛУБП – безкоштовно) Вартість публікації статті – 500 грн. незалежно від кількості сторінок.   Реквізити для оплати: ПП “Навчально-технічний центр” ЄДРПОУ 3787928579039 м.Львів, вул. Шевченка, 186 А р/р 2600001365713 в ЦФ ПАТ “Кредобанк” МФО 325365 Призначення платежу: за послуги згідно рахунку б/н. Матеріали надсилаються на lubp.ndv@yandex.ua з поміткою у темі листа ПрізвищеАвтора Стаття у НЗ №16