Економічний факультет Львівського університету бізнесу та права створений у 2003 році.

Семчук

Декан факультету д.е.н., доцент Семчук Ж. В.

Декан факультету:  доктор економічних наук, професор Ж. В. Семчук

Економічний факультет – один з провідних факультетів, який засновано одно­часно з університетом. Першим дека­ном факультету став кандидат еконо­міч­них наук, доцент Є.К. Пирожак. На фа­куль­теті підго­товано понад 1500 бакалав­рів та магістрів.

Нині факультет очолює доктор економічних наук, професор Ж. В. Семчук. Тут працює низка високопрофесійних науково-педагогічних праців­ників. Високий рівень фахової підготовки забезпечують 6 докторів економічних наук, професорів і 16 кандидатів економічних наук, доцентів. Серед них – доктори наук Л.А. Янковська, Ф.В. Горбонос, В.М. Юзевич, Н.Л. Іващук, О.В. Лопу­шан­ський, Л.Т. Шевчук, Ж.В. Семчук, кандидати наук Ю.В. Пинда, Є.К. Пирожак, В.В. Скупейко, В.Є. Титаренко та інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом роботи в науковій, практичній та виробничій сферах.

Підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підруч­ників нового покоління, викладанням спеціальних дисциплін іноземними мовами, упровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практикою на під­приємствах, в установах і організаціях. Вико­ристовуються сучасна модульно-рей­тингова система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на акти­візацію та підвищення якості самостійної роботи студентів. Економічний факультет успішно співпрацює з науковцями Міжнародної української асоціації (Німеч­чина) та ВНЗ Польщі, Словаччини та Швеції.

Науковці факультету є авторами відо­мих в Україні підручників, навчальних посіб­ників та монографій. Лише за останні п’ять років їх видано понад 30.