Оголошено набір статей до фахового збірника «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права» 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 528 підтверджено включення збірників «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія юридична» та «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна» до переліку фахових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата економічних або юридичних наук.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ  У ЗБІРНИКУ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ  ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

Редакція збірника «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права» приймає статті з економічних і юридичних наук.

Для публікації в журналі статті автор повинен здійснити наступні дії:

1. Надіслати до редколегії журналу наступні матеріали:

— статтю, виконану згідно вимог;

— рецензію кандидата наук (на статтю кандидата наук – рецензія доктора наук) та витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до опублікування, завірений  печаткою установи. Для статей докторів наук рецензії та рекомендації не потрібні;

— копію квитанції про оплату (після підтвердження прийняття статті до друку);

— відомості про автора  (співавторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, контактний телефон.

                            Вимоги до оформлення статті

         Статті, які подаються в редакцію збірника «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права», повинні відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України.

Наукові статті, відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинні містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього  дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

Стаття повинна містити код УДК; анотацію  (не менше 500 знаків) трьома мовами (українська, російська, англійська) з назвою статті та ключовими словами; список літератури,  оформлений відповідно до Наказу ВАК України № 63 від 26 січня 2008 року. Обсяг статті від 10 до 15 сторінок.

У редакцію надсилаються два примірники – один українською, другий англійською мовами. Електронний варіант  подається на адресу qqbkqq@gmail.com з поміткою у темі листа  Стаття у «Наукові записки»

Комп’ютерний набір здійснюється у редакторі Microsoft Word 1997*2003;

–    інтервал між рядками 1,5, кегль  – 14, поля –  20 мм.

– посилання по тексту оформляється порядковим номером у квадратних дужках, через кому –  номер сторінки.

Статті, які не відповідають зазначеним умовам, прийматися до друку не будуть.

2. Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю.

Вартість публікації статті незалежно від кількості сторінок — 600 грн. — Серія економічна; 700 грн. — Серія юридична.

Реквізити для оплати:

Приватний вищий навчальний заклад “Львівський університет бізнесу та права”

79021, м.Львів, вул.Кульпарківська,99

тел. 292-87-08

ЄДРПОУ 32408165

№ UA843257960000026003300205223 в ТВБВ “Ощадбанк” м.Львова, МФО 325796

Редколегія