Герб ЛУБПІсторія заочного навчання у Львівському університеті бізнесу та права (надалі ЛУБП) розпочалася у 2007 році. Про популярність цієї форми навчання свідчить той факт, що, як правило, до ста абітурієнтів щорічно ставали студентами першого курсу заочного факультету. Враховуючи велику популярність вузу серед працюючого населення регіону, випускників середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ і загальноосвітніх шкіл з 1 вересня 2009 року в ЛУБП було відкрито факультет заочного навчання.

В даний час факультет заочного навчання унівеситету забезпечує організацію навчального процесу за трьома спеціальностями:

– «Право»;

– «Облік і оподаткування»;

– «Фінанси, банківська справа та страхування».

Деканат факультету заочного навчання використовує аудиторний фонд університету у погодженні з деканатами факультетів денної форми навчання.

Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”. Навчання на факультеті створює перспективи для їх професійного росту та вдосконалення, дає можливість здобути вищу освіту. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу. Щорічно на факультеті зростає число студентів, які здобувають другу вищу освіту.

Після успішного завершення навчання випускникам факультету присвоюється відповідна кваліфікація і видається диплом загальнодержавного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “магістр”.

Концепція підготовки фахівців за заочною формою базується на використанні досвідчених викладацьких кадрів, сформованих наукових шкіл, наявної матеріально-технічної бази і передбачає навчання як за традиційними аудиторними формами (лекції, лабораторні і семінарські заняття), так і використання специфічних форм заочного навчання (самостійна позааудиторна робота, виконання контрольних завдань).

Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. Міжсесійний період — це частина навчального року, протягом якого здійснюється позааудиторна самостійна робота студентів з засвоєння навчального матеріалу, студенти виконують індивідуальні контрольні завдання. Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якого проходять аудиторні форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекційні, практичні, семінарські заняття, консультації, виконання індивідуальних контрольних завдань), а також складання іспитів і заліків.

Для координації організаційної та навчально-методичної роботи кафедр з підготовки та видання методичних матеріалів на факультеті створено методичну комісію. На розгляд засідань методичної комісії виносяться питання організації та проведення Державних випускних іспитів, підготовки та затвердження робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, підсумкового контролю, розкладу занять тощо.

Згідно з чинним законодавством для студентів заочної форми навчання передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток, які надаються щорічно на період навчально-екзаменаційних сесій, а також, складання державних випускних іспитів, підготовки та захисту магістерської роботи.

В даний час деканатом разом із кафедрами проводиться робота із впровадження певних форм дистанційного навчання із студентами факультету в міжсесійний період.

Підготовку студентів заочної форми навчання у ЛУБП проводять відповідно до закону України «Про вищу освіту», Положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України” та “Положення про заочне навчання у ЛУБП”.

Студенти ФЗН вивчають ті ж самі нормативні дисципліни, що й студенти денної форми навчання, виконують курсові та дипломні проекти, пов’язані з проблемами підприємств зв’язку. Різниця у навчальних програмах полягає у розподілі часу на аудиторну та самостійну роботу.

Серед студентів-заочників ЛУБП є представники робітничих професій, службовці, вчителі, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, засобів масової інформації, комерційних структур, випускники загальноосвітніх шкіл.

Спеціалісти з вищою освітою мають можливість отримати другу вищу освіту економічного або юридичного спрямування. Поєднання досвіду практичної роботи щодо набуття знань з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін дає можливість студентам-заочникам стати кваліфікованими спеціалістами.