Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право на здобуття ступеня доктора філософії розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УП зі змінами та доповненнями, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-УІ1І зі змінами та доповненнями, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 23.03.2016 р. № 261, Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 31.07.2023 р. № 924 та ін.

Освітньо-наукова програма має .глибокі корені у фундаментальних аксіомах та концепціях права, а також відображає досягнення сучасних наукових досліджень. Її основна мета – розвивати теоретико-методологічні та методико-утилітарні основи правознавства, зосереджуючись на найновіших тенденціях розвитку правової реальності. Це дозволяє збагачувати професійний світогляд здобувачів та забезпечувати підґрунтя для подальшої наукової діяльності. Широкий спектр сучасних інноваційних векторів розвитку теорії та практики права є ключовим елементом програми.

Програма розроблена робочою групою зі спеціальності 081 «Право» кафедр судоустрою, прокуратури та адвокатури; адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права; суспільно-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права та соціально-гуманітарних наук ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» у складі:

МЕЛЬНИЧУК Наталія – гарант програми, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права ЗВО «Львівський університет бізнесу та права».

Члени робочої групи:

СОПІЛЬНИК Любомир – д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»;

КРАМАР Руслана – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»;

БАЧИНСЬКИЙ Тарас – адвокат, АО «Бачинський та партнери», м. Львів;

БОРДУН Олеся – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ОНП 081 «Право» ЗВО «Львівський університет бізнесу та права».

Зовнішні рецензенти:

МИРОНЮК Василь – к.геогр.н., Голова Львівської обласної організації роботодавців у галузі вищої освіти;

ЖАРОВСЬКА Ірина – д.ю.н., професор, професор кафедри теорії і права та конституціоналізму ІППО НУ «Львівська політехніка»;

ПОЛЮЛЯК Михайло – т.в.о. Голови Міжнародного антикримінального і антитерористичного підкомітету у Львівській області, полковник.

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право на здобуття ступеня доктора філософії:

Навчальний рік Затвердження Вченою радою ЗВО . «Львівський університет бізнесу та права» (протокол №, дата) Дата введення в дію ОНП
2019-2020 № 6 від 31 січня 2019 р. з 01 вересня 2019 р.
2020-2021 № 6 від 30 січня 2020 р. з 01 вересня 2020 р.
2021-2022 № 6 від 28 січня 2021 р. з 01 вересня 2021 р.
2022-2023 № 6 від 27 січня 2022 р. .з 01 вересня 2022 р.
2023-2024 № 1 від ЗО серпня 2023 р. з 01 вересня 2023 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Галузь знань 08 «Право» Спеціальність 081 «Право» Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) Кваліфікація Доктор філософії у галузі право за спеціальністю 081 Право (2023 р.)

Рецензії:

МИРОНЮК Василь – к.геогр.н., Голова Львівської обласної організації роботодавців у галузі вищої освіти;

ЖАРОВСЬКА Ірина – д.ю.н., професор, професор кафедри теорії і права та конституціоналізму ІППО НУ «Львівська політехніка»;

ПОЛЮЛЯК Михайло – т.в.о. Голови Міжнародного антикримінального і антитерористичного підкомітету у Львівській області, полковник.

Для надання пропозицій чи зауважень щодо освітньо-професійної програми перейдіть, будь-ласка, за посиланням: коментарі

Навчальний план підготовки (2023 р.)

Силабуси

Каталог вибіркових дисциплін