Прийом до докторантури Університету за очною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр спеціальності Назва спеціальності
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
232 Соціальне забезпечення

До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Перелік необхідних документів

 • заяву встановленого зразка;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копії диплома про вищу освіту (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та додатку до нього.
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС), засвідчений печаткою установи за останнім місцем роботи;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • згоду-повідомлення на обробку персональних даних (додаток 2);
 • автобіографію, написану власноруч;
 • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів після отримання ступеня доктора філософії (кандидата наук), засвідчений печаткою установи за останнім місцем праці або профільної наукової або навчальної установи (за наявності).
 • копію трудової книжки;

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

Контакти:

097 097 6 001

вул. Кульпарківська 99