Прийом до докторантури Університету за очною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр спеціальності Назва спеціальності Вартість підготовки (за 2 роки)
051 Економіка 55 000, 00 грн.
073 Менеджмент 55 000, 00 грн.
075 Маркетинг 55 000, 00 грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 55 000, 00 грн.
081 Право 55 000, 00 грн.
232 Соціальне забезпечення 55 000, 00 грн.

До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Перелік необхідних документів

 • заяву встановленого зразка;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копії диплома про вищу освіту (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та додатку до нього.
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС), засвідчений печаткою установи за останнім місцем роботи;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • згоду-повідомлення на обробку персональних даних (додаток 2);
 • автобіографію, написану власноруч;
 • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів після отримання ступеня доктора філософії (кандидата наук), засвідчений печаткою установи за останнім місцем праці або профільної наукової або навчальної установи (за наявності).
 • копію трудової книжки;

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

Контакти:

cie-lubp@ukr.net – відділ аспірантури та докторантури

вул. Кульпарківська 99

–          автобіографією;

–          переліком  опублікованих наукових праць і винаходів;

–          копією  диплома  про закінчення ВНЗ ( магістра або спеціаліста);

–          копією диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копією  нострифікованого диплома);

–          розгорнутим  планом  дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора наук;

–          медичною  довідкою (за формою № 286 – у);

–          заявою про надання згоди на збір та обробку персональних даних та повідомлення про права у зв’язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються;

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Вступники до докторантури  після подання документів в місячний термін проходять заслуховування на кафедрі, шляхом подання наукової доповіді та розгляду розгорнутого плану роботи над дисертацією.

Кафедра шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Прийом документів протягом навчального року.

.

Відділ аспірантури та докторантури – тел. 292-87-08;   email: aspirantlub@gmail.com